Library Technology Guides

Document Repository

Overeenkomst Consortium en OCLC getekend

Press Release: OCLC [June 16, 2008]

Copyright (c) 2008 OCLC

Abstract: In Den Haag hebben op 16 juni 2008 Joris van Bergen, voorzitter van de Stichting Pica, en Rein van Charldorp, managing director van OCLC B.V., de overeenkomst ondertekend waarin zij vastleggen hoe om te gaan met de gemeenschappelijke informatie-infrastructuur die samenwerkende bibliotheken in Nederland in de loop der tijd samen met OCLC (het voormalige Pica) hebben opgebouwd. Om dit goed te kunnen doen, is een consortium opgericht dat bestaat uit bibliotheken die zijn gevestigd in Nederland en die geheel of gedeeltelijk gefinancierd worden door de Nederlandse overheid.De oprichting van het consortium en de afspraken over de gemeenschappelijke informatie-infrastructuur (GII) zijn een gevolg van het overgaan vorig jaar van het laatste deel van de aandelen in OCLC PICA van Stichting Pica naar OCLC. Een Stuurgroep Voorbereiding Consortium, onder voorzitterschap van Wim van Drimmelen, algemeen directeur van de KB, heeft een aantal onderwerpen van de overeenkomst nader gedefinieerd en uitgewerkt. De consortiumovereenkomst wordt aangegaan met dertien Nederlandse universiteitsbibliotheken, de Koninklijke Bibliotheek en de Stichting WSF (samenwerkingsverband van veertien bibliotheken met Wetenschappelijke Steunfunctie). Zij vormen de kernleden van het consortium en zijn vertegenwoordigd in de Stichting Pica.


Leiden, 16 juni 2008 – In Den Haag hebben op 16 juni 2008 Joris van Bergen, voorzitter van de Stichting Pica, en Rein van Charldorp, managing director van OCLC B.V., de overeenkomst ondertekend waarin zij vastleggen hoe om te gaan met de gemeenschappelijke informatie-infrastructuur die samenwerkende bibliotheken in Nederland in de loop der tijd samen met OCLC (het voormalige Pica) hebben opgebouwd. Om dit goed te kunnen doen, is een consortium opgericht dat bestaat uit bibliotheken die zijn gevestigd in Nederland en die geheel of gedeeltelijk gefinancierd worden door de Nederlandse overheid.

De oprichting van het consortium en de afspraken over de gemeenschappelijke informatie-infrastructuur (GII) zijn een gevolg van het overgaan vorig jaar van het laatste deel van de aandelen in OCLC PICA van Stichting Pica naar OCLC. Een Stuurgroep Voorbereiding Consortium, onder voorzitterschap van Wim van Drimmelen, algemeen directeur van de KB, heeft een aantal onderwerpen van de overeenkomst nader gedefinieerd en uitgewerkt. De consortiumovereenkomst wordt aangegaan met dertien Nederlandse universiteitsbibliotheken, de Koninklijke Bibliotheek en de Stichting WSF (samenwerkingsverband van veertien bibliotheken met Wetenschappelijke Steunfunctie). Zij vormen de kernleden van het consortium en zijn vertegenwoordigd in de Stichting Pica.

De Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) tekende eveneens op deze dag een intentieverklaring met de Stichting Pica. Daarin neemt de VOB zich voor om op een later moment, mogelijk in 2009, toe te treden tot het consortium. Tot het moment van toetreden heeft de VOB een raadgevende stem. Stichting Pica tekende de overeenkomst en intentieverklaring namens de kernleden.

"De vorming van dit consortium en de ondertekening van deze overeenkomst zijn een grote stap voorwaarts," aldus Rein van Charldorp. "Ze vormen een impuls om datgene dat we tot nu toe deden – de Nederlandse bibliotheken de best mogelijke functionaliteit en kwaliteit bieden – in overleg met onze belangrijkste klanten nog beter door te ontwikkelen als een daadwerkelijke gemeenschappelijke infrastructuur voor Nederland. Daarbij zullen aansluiting op en zichtbaarheid in WorldCat van de wereldwijde organisatie OCLC een belangrijk speerpunt zijn."

OCLC stelt aan de bibliotheken een basispakket ter beschikking, dat bestaat uit een catalogiseersysteem, een IBL-systeem en een zoeksysteem. Onderdeel van de getekende overeenkomst en de GII is een service level agreement, dat uitwerkt hoe OCLC de afgesproken diensten en activiteiten uitvoert. De tarieven van het basispakket zullen niet afwijken van de huidige praktijk.

"De gemeenschappelijke informatie-infrastructuur met GGC en IBL is een groot goed, waar in het verleden veel in is geïnvesteerd," zegt Wim van Drimmelen. "De GII moet met de tijd mee, nu haar functie in de digitale wereld verandert. Door het vormen van een consortium verwerven de bibliotheken een betere positie om samen te bevorderen dat de gewenste ontwikkelingen ook echt plaatsvinden."

Ariëtte Skolnik, de Stichting WSF vertegenwoordigend, voorziet dan ook dat "door deze gezamenlijke inspanningen de klanten van diverse bibliotheektypen in de toekomst op een eenduidige wijze van bibliotheekdiensten gebruik kunnen maken."

"Binnen het UKB-beleid past een verdere harmonisatie van de infrastructuur op nationaal en internationaal niveau," meent Maria Heijne, voorzitter UKB. "Met deze stap kan invulling gegeven worden aan het streven om de functionaliteit die OCLC wereldwijd al aanbiedt ook in de GII te integreren".

Ten tijde van de totstandkoming van de consortiumovereenkomst hebben partijen besloten dat een beschikbaarstelling van de NCC vrij voor eindgebruikers via internet geen onderdeel uitmaakt van de afspraken. Zij zullen in 2008 nader onderzoeken en bespreken of er mogelijkheden zijn deze beschikbaarstelling op een zinvolle wijze te realiseren.

In het consortium wordt een stuurgroep ingesteld die minimaal tweemaal per jaar met OCLC overlegt en jaarlijks rapporteert aan het bestuur van Stichting Pica over haar activiteiten en de resultaten daarvan. De stuurgroep wordt benoemd door Stichting Pica en bestaat uit vijf leden waarvan één op voordracht van de VOB, één van WSF en drie van UKB waarvan één op voordracht van de KB. De speciale bibliotheken kunnen een vertegenwoordiger afvaardigen die als adviseur aan de stuurgroep is toegevoegd. Ook kan de stuurgroep vertegenwoordigers van diverse andere instellingen als adviseur voor vergaderingen uitnodigen.

Over Stichting Pica

Stichting Pica heeft tot doel het bevorderen en verbeteren van de landelijke informatie-infrastructuur. Zij doet dit onder meer door het stimuleren en ondersteunen van innovatie van de wetenschappelijke en openbare informatieverzorging.

Over OCLC

OCLC, opgericht in 1967 en met hoofdkantoor in Dublin, Ohio, is een organisatie zonder winstoogmerk en op basis van lidmaatschap, die diensten levert en onderzoek uitvoert ten behoeve van bibliotheken. OCLC’s diensten en producten variëren van geautomatiseerd catalogiseren, naslagwerken en resource sharing tot eContent, conserveren, lokaal bibliotheekbeheer en online activiteiten. 60.000 bibliotheken in 112 landen maken van OCLC services gebruik. OCLC en zijn lidbibliotheken overal ter wereld bouwen aan en onderhouden WorldCat, de rijkste online bron ter wereld voor het vinden van bibliotheekmaterialen. Voor meer informatie kunt u terecht op www.oclc.org.

Permalink:
View Citation
Publication Year:2008
Type of Material:Press Release
Language English
Issue:June 16, 2008
Publisher:OCLC
Company: OCLC
Record Number:13499
Last Update:2012-12-29 14:06:47
Date Created:2008-08-22 22:25:28