Library Technology Guides

Current News Service and Archive

Press Release: KOMBIT [June 29, 2020]

Nyheder om Bibliotekernes Data og It Juni 2020

Nyhedsbrevet har fået nyt navn

Den kvikke læser har måske bemærket, at nyhedsbrevet har fået nyt navn. Det skyldes, at vi, som tidligere nævnt, i KOMBIT har valgt at samle FBS (Fælles Bibliotekssystem) og FBI (Fælles Biblioteksinfrastruktur) under en fælles organisering og et fælles projekt kaldet Bibliotekernes Data og It (BDI).

Det betyder, at vores nyhedsbreve ikke længere kun dækker nyheder om FBS, men at det fremover også vil indeholde seneste nyt vedr. infrastrukturen.

Vi er meget bevidste om, at I har forskellige interesser – nogen er kun interesseret i nyt vedr, FBS og andre FBI. Derfor vil vi bestræbe os på at tydeliggøre, hvilket indhold i nyhedsbrevet som handler om FBS og hvilket der handler om FBI - og derved forhåbentlig gøre det nemmere for jer at navigere i de nyheder, der er relevante for jer.

Ny hjemmesidestruktur

Det betyder også, at vi har lanceret en ny BDI-hjemmeside , hvor I bl.a. finder informationer om vores organisering samt hvordan I indberetter ændringsønsker mv. Herfra kan I også tilgå FBS og FBI-siderne, som I kender dem fra tidligere.

Hvis I har spørgsmål eller kommentarer til vores nyhedsbreve og kommunikation på biblioteksområdet generelt, hører vi meget gerne fra jer på bibsys@kombit.dk

I dette nyhedsbrev kan I læse om:

. Kort nyt siden sidst

. Ny produktstrategi for FBS og FBS

. Driftstatus for FBS og FBI

FBS-emner

. Præsentation af udvalget for Supplerende Biblioteksdata

. Status på debitorintegrationen

. FBS tips & tricks: Få vist Faktalink, Forfatterweb m.fl. i Cicero Surf

. Oversigt over FBS releases

. Nedlukning af Java WebStart

. Velkommen til Cicero Connect

FBI-emner

. FBI tips & tricks: Skan i netpunkt

Kort nyt siden sidst

Selv om KOMBIT som mange andre længe har været hjemsendt pga. coronavirus, har aktiviteterne omkring FBS og FBI ikke stået stille - hverken i eller uden for KOMBIT.

Der har været afholdt virtuelle møder med både FBS- og FBI-faggrupper, prioriteringsudvalg og styregruppe, hvor mange vigtige emner har været på dagsordenen. Vil du følge med i drøftelserne i de forskellige fora, som er en del af BDI's organisering, kan du læse referater fra møderne her.

KOMBITs deltagelse i arrangementer ude af huset har i sagens natur været begrænset den senere tid, men vi håber, at det i efteråret igen bliver muligt at komme ud og møde jer, blandt andet ved bibliotekernes netværksmøder.

Aktivitet i Bibliotekernes Data og It - på vej mod mere normale tider

Her får I en kort præsentation af, hvordan aktivitetsniveauet på FBS, netpunkt og bibliotek.dk har udviklet sig hen over corona-nedlukning.

På den første graf ses en oversigt over det daglige udlånstal i FBS i perioden 1/3-21/6 2020. Ifølge Systematic viser det et tydeligt billede af, at vi er på vej mod et normalt aktivitetsniveau på bibliotekerne.

Dette understøttes af den anden og tredje graf, som viser antallet af bestillinger i bibliotek.dk og netpunkt pr. måned i perioden januar frem til medio juni. Bemærk venligst, at juni derfor ikke tegner et helt retvisende billede i forhold til udviklingen, da det kun er tal for en halv måned. Det er dog tydeligt, at antallet faldt markant under corona-nedlukning og igen er på vej mod normale omstændigheder.

Ny strategi for FBS og FBI

KOMBIT er i øjeblikket i gang med at udarbejde produktstrategier for FBI og FBS-løsningerne. De skal gøre det tydeligt, hvordan de forskellige løsninger skal videreudvikles frem til 2025. De har med andre ord til formål at beskrive de overordnede målsætninger og derved sætte mål og retning for performance, teknologi, brugere og lånere, sikkerhed, integrationer, arbejdsgange, leverandører, regler, retningslinjer og pris. For FBS skal der også være mål for et kommende udbud for FBS version 2.0.

KOMBIT involverer i denne proces de relevante faggrupper, herunder prioriteringsudvalg, porteføljeudvalg, samt afrapporterer løbende til styregruppen. Vi forventer, at de færdige produktstrategier er klar i første kvartal 2021. Indtil da har BDI styregruppen opsat en række tiltag og indsatsområder for videreudviklingen af FBS og FBI.

FBS prioriteringer

Indtil FBS' produktstrategi er klar, er FBS' vision og strategiske prioriteter beslutningsgrundlag for videreudvikling. Der prioriteres efter:

. Tiltag, der forbedrer låneoplevelsen for borgerne

. Tiltag, der skaber nye eller forbedrer integrationer til andre relevante systemer i kommunen

og bibliotekernes systemlandskab

. Tiltag, der forbedrer og/eller effektiviserer arbejdsgange og brugervenlighed for

Fælles Bibliotekssystems professionelle brugere.

Se også vision og prioriteter på siden her.

FBI prioriteringer

Indtil FBI produktstrategien er klar, gælder følgende indsatsområder for FBI:

. Compliance (lovmedholdelighed)

. Driftsstabilitet og –sikkerhed

. Arkitektur (overholdelse af arkitekturprincipper, fx genbrug, brug af standarder samt konsolidering/oprydning og reduktion af teknisk gæld).

. Søgning og Visning

Bemærk, at der kan komme ændringer til prioriteringer løbende, da KOMBIT pt. ikke har fuldt overblik over interessenters projektporteføljer og FBI's påvirkning af og indflydelse herpå.

Status på driften af FBS og FBI siden sidst

FBS leverer stabilt med meget få fejl, og når de opstår, rettes der hurtigt. Samarbejdet mellem KOMBIT og Systematic er godt, og vi arbejder kontinuerligt på at sikre, at fundamentet under de udstillede services, fungerer optimalt.

FBI har haft udfordringer på driften i foråret med en sikkerhedshændelse, som dog ikke udviklede sig til et sikkerhedsbrud. Sikkerhedshændelsen blev af femten kommuner anmeldt til Datatilsynet, som efter en gennemgang af sagen fandt, at der er grundlag for at udtale kritik af, at DBC's behandling af personoplysninger ikke er sket i overensstemmelse med reglerne i databeskyttelsesforordningens artikel 32, stk. 1. Datatilsynet har henset til bruddets karakter vurderet, at DBC har godtgjort, at risikoen for de registreredes rettigheder ikke har været høj, ligesom tilsynet finder, at de tiltag DBC har udført efter bruddet, kan anses for at være tilstrækkelige til at hindre fremtidige brud af denne karakter.

Samarbejdet mellem KOMBIT og DBC fungerer godt, og der indføres løbende forbedringer på alle områder af driften med fokus på løbende at sikre den nødvendige sikkerhed og stabilitet.

Nyt udvalg for Supplerende Biblioteksdata

I seneste nyhedsbrev søgte KOMBIT medlemmer til det nyetablerede Udvalg for Supplerende Biblioteksdata (SBD-udvalget).

Udvalget er nu nedsat og medlemmerne er:

. Randi Bak Fischer-Nielsen, Vejle

. Henrik Secher Nielsen, Randers

. Marianne Buschmann, Aalborg

. Eva Therese Ebert, Brøndby

. Daniel Ackey, København

. Annika Elm Pedersen, Hvidovre

. Kent Gottschalk Hansen, Odense

. Gitte Jensen, VIA

DBC varetager sekretærfunktion og mødeledelse, og stiller også med eksperter for de respektive produkter og materialetyper. KOMBIT er også repræsenteret i udvalget.

Første møde er planlagt til onsdag den 9. september 2020.

SBD-udvalget er rådgivende og sparrer med KOMBIT og DBC om brugen og udviklingen af supplerende biblioteksdata (tidligere kaldet biblioteksdata), både hvad angår indhold og selektion. Dermed er udvalget med til at sikre, at supplerende biblioteksdata dækker bibliotekers og læringscentres behov bedst muligt inden for de givne rammer.

Se kommissoriet for udvalgets arbejde her.

Status på debitorintegrationen til FBS

Som omtalt i de seneste nyhedsbreve er alle afklaringer i forhold til overdragelse af fordringer til gældsstyrelsen (Skat) nu på plads. Der er derfor blevet arbejdet hårdt med også at få tilpasningerne omkring disse forhold på plads i debitorintegrationen.

På nuværende tidspunkt er vi kommet så langt, at leverandøren er ved at teste løsningen, og vi arbejder på at alle parter bliver klar til den endelige test med Købenshavns kommune i september. Denne test involverer både Københavns kommune, FBS/Cicero og Københavns Kommunes debitor leverandør (KMD). Med afsæt i de erfaringer der er gjort tidligere i forbindelse med idriftsættelse af debitorintegraitonen version 1 i Københavns Kommune, vil vi gerne sikre os at hele flowet er testet grundigt, inden løsningen implementeres i alle kommuner.

Vi glæder os meget til, at kunne melde ud at alle test forløber godt, og at også idriftsættelsen i Københavns Kommune er gennemført.

Sideløbende arbejder vi selvfølgelig på en plan for alle øvrige kommuner, som vi håber på at kunne melde mere ud om efter sommerferien.

FBS tips og tricks

Her finder I en quick guide til, hvordan I tilføjer digitale kilder, som fx Faktalink, Forfatterweb m.fl. så de indgår i søgeresultaterne i Cicero Surf.

FBS releases

Her finder I en oversigt over de seneste releases på FBS. Siden bliver løbende opdateret, når der kommer nye releases. Vi opfordrer derfor til, at I holder øje med siden.

Java Webstart lukker endeligt den 30. juni

Installation af FBS med Java Webstart er ikke længere muligt fra den 1. juli 2020.

Fra denne dato kan FBS-klienten kun installeres via https://cicero-fbs.com/installer/

KOMBIT har det seneste år løbende været i dialog med de kommuner, som mente nedlukningen vil give problemer, og det er KOMBITs opfattelse, at alle kommuner nu er parate til den endelige udfasning af Java Webstart.

Kommunerne er ultimo maj blevet orienteret om datoen for den endelige nedlukning af Java Webstart.

Tips til de kommuner, som har central installation af Windows-installer til Cicero

Rasmus Gormsbøl Larsen, Bornholms Regionskommune, har henvendt sig til KOMBIT og fortalt, at de har udarbejdet en løsning, hvor de via et batchjob, kontrollerer for en ny version af Cicero, via Ciceros eget API.

Findes der en nyere version, end den, som ligger i kommunens udrulningspakke, bliver den downloadet og lagt på plads i udrulningspakken.

Herefter genbygges det installationskit (.ZIP), som udrulningen sker med, og den nye pakke sættes til installation på alle de maskiner, som har Cicero LMS installeret i den tidligere version.

Bornholms Regionskommune kører med CapaInstaller som udrulningsværktøj, og har skrevet et par Powershell moduler for at kunne udføre ovenstående.

De baserer sig alle på CapaInstallers SDK. Men det bør være relativt lige til, at portere dem til SCCM eller lignende.

Batchjobbet kan hentes her.

Brugernavne, servernavne mv. er generaliseret og markeret.

I må meget gerne formidle ovenstående til jeres IT-afdeling, hvis de benytter central installation af FBS-klienten.

Tak til Rasmus Gormsbøl Larsen.

Cicero Connnect - Nyt community til videndeling

Systematic har oprettet et community, Cicero Connect, til videndeling bibliotekerne imellem.

Cicero Connect vil indeholde vejledningerne og release notes fra fbsudrulning.dk, nyheder fra Systematic og KOMBIT og roadmap for udvikling af FBS/Cicero og Cicero Surf.

I må også meget gerne lægge jeres tips & tricks fra Facebookgrupperne "Cicero og Pædagogisk LæringsCenter – Videndeling" og "Fælles Bibliotekssystem (FBS) for praktikere" på Cicero Connect.

Søgefunktionen i Cicero Connect udmærker sig ved at søge på tværs, dvs. I søger både i nyheder, guides og community, når I søger på Cicero Connect.

Det er muligt for alle med interesse for biblioteksområdet at oprette en profil.

Med release 1.22.0 (1. juli 2020) bliver der integration til FBS-klienten. Der bliver oprettet en ny fane i F1 Nyheder, hvor nyhederne fra Cicero Connect vises.

Mere information vil fremgå af release noten til 1.22.0

Du finder Cicero Connect her.

FBI tips & tricks

At skanne i søgeindekser i netpunkt kan være en nemmere måde at finde en præcis titel, hvis man fx kender starten af titlen. Læs i blogindlægget her mere om, hvordan I skanner i netpunkt.


Summary: Den kvikke læser har måske bemærket, at nyhedsbrevet har fået nyt navn. Det skyldes, at vi, som tidligere nævnt, i KOMBIT har valgt at samle FBS (Fælles Bibliotekssystem) og FBI (Fælles Biblioteksinfrastruktur) under en fælles organisering og et fælles projekt kaldet Bibliotekernes Data og It (BDI).
Publication Year:2020
Type of Material:Press Release
LanguageDanish
Date Issued:June 29, 2020
Publisher:KOMBIT
Company:
Company: KOMBIT
Products: Cicero
Permalink: https://librarytechnology.org/pr/25301/nyheder-om-bibliotekernes-data-og-it-juni-2020

DocumentID: 25301 views: 143 Created: 2020-06-29 08:51:18 Last Modified: 2024-04-10 21:09:42.