Library Technology Guides

Current News Service and Archive

Press Release: KOMBIT [November 6, 2019]

Nyhedsbrev fra Fælles Bibliotekssystem

Høring vedrørende opløsning af Fællesskabet FBS som forening

Den 9. oktober 2019 udsendte KOMBIT en høring til alle bibliotekschefer vedr. opløsning af Fællesskabet FBS som forening. Projektet foreslås videreført efter KOMBITs almindelige projektmodel, da dette vil være en forudsætning for at kunne etablere et fælles governance-setup for FBS og biblioteksinfrastrukturen i forbindelse med KOMBITs overtagelse af bestillerfunktionen til DBC.

Som omtalt i sidste nyhedsbrev bygger dette nye fælles governance-setup på den foranalyse, der er foretaget i foråret. I finder resultaterne fra foranalysen samt governance nederst på siden her.

Ved udløbet af høringsfristen den 31. oktober 2019 har KOMBIT modtaget 27 høringssvar. Herunder har vi modtaget et samlet svar fra Bibliotekschefforeningen, som en række kommuner henviser til. KOMBIT vil i den kommende tid behandle de indkomne høringssvar, som herefter bliver fremlagt for FBS styregruppen, der behandler forslaget om opløsning af foreningen på styregruppemødet den 21. november 2019. Vi følger op på dette i næste nyhedsbrev.

Databehandleraftale

KOMBIT udsendte i starten af september nye databehandleraftaler til kommunerne på FBS, der bl.a. indeholder den nye datastrøm med data til Danmarks Statistik. Cirka halvdelen af kommunerne har underskrevet aftalen, så der mangler stadig en del.

Som det også fremgår af aftalen, sender FBS alene data til Danmarks Statistik, hvis kommunen aktivt har tilvalgt dette inde i FBS. Det betyder, at selvom kommunen ikke måtte ønske at overføre data, er det vigtigt at få opdateret databehandleraftalen, så den afspejler virkeligheden i løsningen. De kommuner, som fortsat mangler at underskrive aftalen, vil derfor inden længe modtage en påmindelse herom.

Driftsstatus for FBS

Vi har haft en god sommer og sensommer med høj aktivitet og gode svartider på FBS. Desværre blev vi i udgangen af oktober udsat for fejl i infrastrukturen, som understøtter FBS. Det medførte nedetid og ustabilitet hen over to dage, hvilket selvfølgelig er meget beklageligt. Fejlen er nu fundet, og en permanent løsning er introduceret, således at en gentagelse er afværget.

Vi er tilbage på sporet med meget høj driftssikkerhed.

Begrænsning i antallet af login-forsøg

Der er nu implementeret en løsning, så det ikke længere er muligt at forsøge at logge på utallige gange. Løsningen er implementeret, så brugeren ved tre fejlagtige login-forsøg spærres i 20 minutter.

Denne løsning har også påvirket selvbetjeningsløsninger og andet. På nuværende tidspunkt er alle leverandører orienteret og tilbagemeldingen fra de fleste er, at det er muligt at opdatere fejlbeskederne lokalt hos bibliotekerne. Såfremt I er i tvivl eller oplever udfordringer ved login, opfordres I til at tage kontakt til leverandørernes servicedesk.

Forbedringer i FBS

Vi har lavet en opsamling over den ny funktionalitet og de forbedringer, der er foretaget i FBS siden september. Hertil kommer fejlrettelser og optimeringer, som ikke fremgår af opsamlingen herunder:

 • Tilretning og konfiguration af verifikationsperiode for erstatningspriser
 • Mulighed for at konfigurere til afskrivning af forældet mellemværende
 • Mulighed for at filtrere hvilke materialegrupper der skal indgå i statistik, samt tilretning af rapporter med header og footer
 • Forbedring til CULR
 • Bookning skal følge køredage og bookingkalenderen medtager nu lukkedag
 • Mulighed for at generere en plukliste, som dækker flere filialer
 • Mulighed for at opsætte en sorteringsregel, som fanger de tilfælde, hvor IMS bliver spurgt om placering på et materiale, som ikke svarer eller ikke svarer med en filial, som er kendt i Cicero
 • Fjernlånsstatus – oversigten er opdateret
 • Oprydning i lånere som ikke har/havde et unikt lånerID
 • Detaljesiden for materialegruppe er opdateret ,så den nu har to adskilte faneblade materialegrupper og til udlånsprofiler
 • Det er nu muligt at konfigurere, at der ultimo hvert år skal autogeneres og uploades en bestandsrapport til Slots- og Kulturstyrelsen
 • Midlertidig spærring af låner vil nu også blive ophævet via UNI-Login eller NemID
 • Slots- og Kulturstyrelsen (SKLS) har foretaget en ny fortolkning af gebyrregler, som gør det lettere at administrere og forenkler kommunikationen. FBS er nu opdateret i henhold til den nye tolkning af reglerne, og SLKS vil opdatere deres hjemmesiden i forhold til den nye tolkning.
 • Muligheden for at sætte forberedelsesdage for hver materialegruppe (dermed anvendes agency konfigurationen ikke længere). For hver bookbar materialegruppe gives også muligheden for at tilføje en bookinglænge (angivet i kalenderdage), som afspejles i bookingkalenderen, når man vælger slutdato for bookingen -"til-datoen". Datoer udenfor den tilladte bookingperiode farves røde, og er ikke mulige at vælge som slutdato for bookingen. Ved oprettelse og editering af en booking vises en hjælpetekst med antal dage. En booking kan være i Surf og LMS. Såfremt der på en booking findes flere materialegrupper med forskellige forberedelsesdage og bookinglængde anvendes den korteste bookinglænge og de forberedelsesdage fra den materialegruppe med flest forberedelsdage.
 • Ændringen træder i kraft for både Cicero Surf, Cicero LMS og når der oprettes/opdateres bookinger gennem CMS API'et.
 • I brugermanualerne og opsætningsvejledninger er bl.a. tilføjet:
  • Beskrivelse af ny funktionalitet vedrørende manuel afsendelse af bestandrapport til SLKS i afsnit 11.1.2.2 Statistik
  • Ny funktionalitet for mellemværende
  • Ny funktionalitet vedr. automatisk håndtering af reservationer
  • Brug af håndskanner af sundhedskort
  • Beskrivelse af ny funktionalitet vedrørende maksimal bookingperiode ved booking i afsnit 8.2 Opret booking. Samt tilføjet beskrivelse af ny funktionalitet vedrørende rapportkonfigurationer, bookingperiode og forberedelsesdage i afsnit 10.3 Materialegrupper og udlånsprofiler
  • Tilføjet i Cicero statistik modul
  • Konfiguration vedr. automatisk håndtering af reservationer, der ikke kan opfyldes
  • Opsætning og tilpasning af udskrifter

FBS søger ny it-konsulent

Da vores it-konsulent på FBS-projektet i KOMBIT, Pernille Saul, har valgt at søge nye udfordringer, er vi lige nu på jagt efter en ny it-konsulent. Vi søger en kvalitetsbevist it-konsulent, som godt kunne tænke sig at anvende sine it-falige kompetencer, samt interesse/erfaring inden for biblioteksområdet, til at udvikle bibliotekernes it-løsninger og skabe sammenhæng på tværs af biblioteker og andre institutioner. Lyder det som noget for dig, eller kender du en, som kunne være interesseret? Så læs mere og ansøg her.

Indtil vi får en ny it-konsulent ombord, vil I måske opleve, at der er lidt længere svartider end normalt. Vi håber på jeres forståelse i denne periode.

Proces for ændringsønsker

Systematic har lanceret en ny fælles ændringsønskeportal, Cierco Idea, for alle deres bibliotekskunder - også dem som ikke er en del af FBS-fællesskabet. I er som FBS-brugere også velkomne til at indberette ændringønsker til denne portal, men det er vigtig for KOMBIT at understrege, at vi ikke har adgang til denne portal, hvorfor I fortsat skal huske også at melde ønsket ind til KOMBITs ændringsønskeportal,

Dette er nødvendigt, da KOMBIT på vegne af kommunerne varetager bestiller- og indkøbsfunktionen og koordinerer og prioriterer mellem de indkomne ønsker i forhold til den fælles økonomi.


Summary: Den 9. oktober 2019 udsendte KOMBIT en høring til alle bibliotekschefer vedr. opløsning af Fællesskabet FBS som forening. Projektet foreslås videreført efter KOMBITs almindelige projektmodel, da dette vil være en forudsætning for at kunne etablere et fælles governance-setup for FBS og biblioteksinfrastrukturen i forbindelse med KOMBITs overtagelse af bestillerfunktionen til DBC.
Publication Year:2019
Type of Material:Press Release
LanguageDanish
Date Issued:November 6, 2019
Publisher:KOMBIT
Company:
Company: KOMBIT
Products: Fælles Bibliotekssystem
Cicero
Permalink: https://librarytechnology.org/pr/24691/nyhedsbrev-fra-faelles-bibliotekssystem

DocumentID: 24691 views: 96 Created: 2019-11-06 06:04:02 Last Modified: 2024-04-19 04:58:20.