Library Technology Guides

Current News Service and Archive

Press Release: KOMBIT [April 15, 2019]

Nyhedsbrev fra Fælles Bibliotekssystem

Tak for et godt årsmøde

Fællesskabet FBS afholdt onsdag den 10. april 2019 årsmøde i Blue Water Arena i Esbjerg.

Over 90 deltagere deltog i mødet, og vi vil gerne sige tak for deltagelsen og for input og bidrag til gode drøftelser.

Formiddagen gik blandt andet med en gennemgang af årsrapporten for FBS. Der var en del spørgsmål til økonomien i projektet, og KOMBIT tager til efterretning, at der er behov for at forklare økonomien bedre over for kommunerne. Vi vil snart udsende en uddybende forklaring af det økonomiafsnit, der kan læses i årsrapporten.

Om eftermiddagen var der oplæg fra hhv. vicedirektør i KL Helle Birkman Smith og vicedirektør i KOMBIT Karin Markmann Bentsen om kommunernes forventede overtagelse af ejerskabet af DBC samt KOMBITs overtagelse af bestillerfunktionen over for DBC.

Du kan læse hele FBS-årsrapporten for 2018 her.

Brugertilfredsheden steget

Årets brugertilfredshedsundersøgelse for FBS blev gennemført i januar. Resultatet viser at den generelle tilfredshed i det forløbne år er steget med 0,6 point på en skala fra 1 til 5. Den samlede tilfredshed er i år på 3,4. Også i spørgsmålene til brugervenlighed og ift. svartider viser resultaterne gode takter.

Du kan læse mere om undersøgelsen og finde svarene her.

Foranalyse af bestillerfunktion over for DBC

Folketinget behandler i disse dage L 183 - Forslag til lov om ændring af lov om biblioteksvirksomhed. Lovforslaget skal ses i sammenhæng med et planlagt salg af den statslige aktiepost i DBC A/S til KL.

Vi forventer derfor at KL pr. 1. januar 2020 overtager ejerskabet af DBC A/S. DBC er leverandør af kritisk infrastruktur på biblioteksområdet, såsom nationalbibliografien, bibliotekskatalogisering, DanBib samt Bibliotek.dk.

I den forbindelse er det besluttet at flytte bestillerfunktionen fra Danskernes Digitale Bibliotek, DDB, til KOMBIT, der i forvejen varetager bestillerfunktionen vedr. Fælles Bibliotekssystem. Det sker for at etablere en samlet bestillerfunktion af kritisk it-infrastruktur på biblioteksområdet.

KOMBIT er i samarbejdet med konsulentfirmaet PricewaterhouseCoopers gået i gang med en analyse af, hvordan bestillerfunktionen fungerer i dag, samt hvordan den fremover kan fungere mest optimalt.

Formålet med analysen er:

 • At sikre en succesfuld overdragelse af bestillerfunktionen fra DDB til KOMBIT
 • At bidrage til at overtagelsen sker på en tryg og gennemsigtig måde for alle parter
 • At beskrive et nyt governance-setup
 • At etablere en plan for transition af bestillerfunktion fra DDB til KOMBIT

En vigtig del af arbejdet kommer til at bestå i en undersøgelse af behov og ønsker hos aftagere af de produkter, som bestillerfunktionen vedrører.

Vi vil løbende informere om arbejdet i nyhedsbrevene fra FBS og på KOMBITs hjemmeside.

Dokument om proces for mellemværender opdateret

I februar meldte vi ud, at der i 2019 vil blive implementeret en ny proces for mellemværender i FBS. Grundtanken bag den nye proces er et ønske om at overdrage ansvaret for opkrævning af mellemværende i FBS til kommunens centrale opkrævningsafdeling. Denne har de nødvendige værktøjer og den rette ekspertise til at sikre effektiv opkrævning i langt højere grad end bibliotekerne.

Vi har fået en del spørgsmål til udmeldingen, og det dokument der beskrev den nye proces. Derfor er det nu blevet gennemskrevet og forhåbentligt gjort nemmere forståeligt.

Du kan finde dokumentet og en FAQ om emnet her.

Kommende ændringer i FBS

Indholdet i inkrement 2019-JUN (7. maj til 18. juni 2019) er planlagt til at være:

. Lukkedage og booking - bookingfunktionaliteten i Cicero LMS og Cicero Surf udvides til at forhindre at Fra og Til datoerne er lukkedage på Leveringsstedet

. Booking skal følge køredage - bookingfunktionaliteten i Cicero LMS og Cicero Surf udvides til at tage hensyn til køredage for ruter defineret i F6

 • Forbedringer til CULR
 • Udfyldelse af ændringsårsagskode - Cicero udvides med at debitorintegrationen inkluderer elementet //RateUdskrifter/Ændringer
 • Tilretning af erstatningspriser – Mulighed for at gennemse erstatninger inden de overføres til debitorsystemet
 • Statistik på alle data i systemet (FAKTOR)
 • Cicero Web opgradering – Cicero Surf udvides med avanceret søgning.
 • Mulighed for generering af en plukliste, som dækker flere filialer
 • Håndtering af reserveringer, der ikke kan opfyldes hvis materiale bortkommes
 • Ny proces for mellemværender – Automatisering af udsendelse af saldoopgørelser
 • Nedlæggelse af integrationen fra FBS til DBCs OpenUtc

Forbedringer i FBS til PLC-området

Vi har lavet en opsamling over forbedringer i FBS til gavn for PLC-området. Listen rummer tretten idriftsatte ændringer og seks ændringer er på vej.

Opgradering til Cicero Surf

Booking

Bookingkalenderen i Cicero Surf udvides til også at vise antallet af tilgængelige materialer

Ændre Booking

Mulighed for at ændre bookinger, selv om de er opfyldt

Nummer i reserverings-kø

Det er muligt at konfigurere hvorvidt nummeret i reservationskøen i Cicero Surf/Cicero Web og LMS (klienten) skal reflektere køen lokalt på filialen (den enkelte skole) eller på hele agency'et

Brug af andet faustnummer ved opfyldelse af booking

Der vises nu en advarsel. hvis man prøver at udlåne et materiale med et andet faustnummer end bookingen

Oversigt over udlånte bøger til lånergruppe udvides med materialets pris

Modellen til printskabelonen for "F5 lister -> Udlån" er blevet udvidet med materialepris

Ændringer til Print klasseliste med stregkoder

Ny standardskabelon til lånerlister i F2

Udvidelse af standardvisningsformatet for bibliografiske poster i klienten

Klikbare ukontrollerede emneord, klikbare lix- og lettal

Rettighedsstyring

Mulighed for at angive på hvilke filialer, en bruger har adgang til låneroplysninger

Genvejstaster

Opgradering til version 3 af STIL ws17

Understøttelse af seneste version af STIL UNI C lånerimport

Navn og klassebetegnelse på reservationsnoter

Muligt at tilføje navn og klassebetegnelse i alle print- og notifikationsskabeloner, hvor der fremgår lånerdata

Historik og kombinering af CQL- søgninger

På vej:

Udeladelse af noter importeret med UNI-Logins Infotjeneste (ws17)

Noter fra de administrative systemer udelukkes i lånerimport med UNI-Logins infortjeneste.

Det bliver muligt at slettede de allerede importerede noter.

Lukkedage og booking

Det skal ikke være muligt at booke materialer, hvor fra-datoen er en lukkedag

Booking skal følge køredage

Fremover tager Booking hensyn til køredage defineret i F6

Bookinglængde

Det bliver muligt at angive bookinglængde på materialegruppen

Forberedelsesdage

Forberedelsesdage kan fremover angives på materialegrupper

Installation

Forbedringer til Windows installation i forbindelse med installation/opdatering af klienten til FBS (LMS)

Workshop om statistik gav gode input

KOMBIT afholdt den 26. marts 2019 en workshop om statistik i FBS med fokus på ledelsesinformation. I workshoppen deltog repræsentanter fra bibliotekerne og Systematic.

Formiddagen blev brugt på at få afdækket behovene for statistik til ledelsesinformation, og eftermiddagen blev anvendt på en gennemgang af de nuværende rapporter i Cicero statistikmodulet.

Bibliotekerne var delt mellem "giv os adgang til alt, så vi selv kan bygge vores rapporter", og "vi skal have prædefinerede rapporter i et lækkert format, genereret med få klik".

På workshoppen blev der identificeret en række ændringer/forbedringer til de nuværende statistikrapporter i Cicero statistikmodul, herunder også et par nye rapporter, som umiddelbart kan sættes i proces.

Opsamling på workshoppen:

 • Rapporten "Aktivitet pr. login" tilføjes udlån
 • Der skal udarbejdes en valid rapport til opgørelse af udlån, således at tallene ikke divergerer fra rapport til rapport, som tilfældet er i de nuværende rapporter
 • Der skal udarbejdes ændringsanmodning på rapport til brug for CB'ernes stikprøvekontrol
 • Mest reserverede titler skal fortsat være dynamisk, dvs. uden peridode (Aarhus)
 • De nuværende rapporter skal opdateres således at:
  1. opgørelsen af antal lånere er uafhængig af det antal lånergrupper, låneren er medlem af
  2. sammensatte materialer skal opgøres som 1 materiale
  3. de nuværende rapporter skal opdateres i henhold til de observationer, som blev identificeret på workshoppen
 • Tilføjelse af betalinger fordelt på login (web, app, lms)
 • Tilføjelse af låneroprettelser fordelt på NemID og LMS
 • Rapport over afskrevne mellemværender, samlet sum og opgjort for erstatninger og gebyrer med mulighed for at vælge periode.
 • Bortkommet skal opdeles i "Væk" og Bortkommet pga. regning
 • Reserveringer skal opdeles i bestillinger og reserveringer

Udover at tage fat på de emner, der er nævnt ovenover, vil KOMBIT i den kommende tid:

 • invitere til fokusgruppeinterviews med repræsentanter for PLC for yderligere at få afdækket PLC'ernes behov for statistik
 • invitere til fokusgruppeinterviews med repræsentanter for bibliotekslederne med henblik på at få afdækket biblioteksledernes behov for ledelsesinformation
 • undersøge mulighederne for forbedringer af rapporternes layout i Cicero Statistikmodul.

Cicero Surf i pilotdrift

Cicero Surf er i øjeblikket i pilotdrift hos en række udvalgte kommuner.

Både elever og lærere har taget rigtig godt imod den. Systematic har blandt andet registreret, at antallet er reserveringer er steget med 44 % i en enkelt kommune efter ibrugtagningen af Cicero Surf.

Alle PLC'er har adgang til Cicero Surf

Alle PLC'er har adgang til Cicero Surf også, også i ikke-pilotkommunerne. Forskellen er, at PLC'erne i pilotkommunerne kan få support på Cicero Surf, mens PLC'erne i ikke-pilotkommunerne først har adgang til support fra den 8. maj 2019.

Hvornår lukker Cicero Web?

Fra den 8. august 2019 vil ingen PLC'er have adgang til Cicero Web.

Frem til dette tidspunkt vil Cicero Web og Cicero Surf køre sideløbende. Opretter I fx en booking i Cicero Surf, vil I også kunne se den i Cicero Web og omvendt.

Mere intuitiv

Stort set alle PLC'er, som har taget Cicero i brug, udtrykker stor tilfredshed med arbejdsgangene i Booking og Reservering, så vi kan kun opfordre til, at PLC'erne i ikke-pilotkommunerne allerede nu stiller Cicero Surf til rådighed for elever og lærere. Lærerne vil især få gavn af det forbedrede flow i Booking i Cicero Surf, når de i løbet af kort tid skal i gang med at booke materialer til det kommende skoleår.

Links:

Adgang til Cicero Surf: https://surf.cicero-suite.com/

Brugervejledning: http://fbsudrulning.dk/wp-content/themes/fbs_wp//lib/fbs/tutorials/ajax/getFile.php?fileId=288

Har du spørgsmål til ibrugtagning af Cicero Surf, er du velkommen til at kontakte KOMBIT på bibsys@kombit.dk

Tips & Tricks: Sortering

Genvej til din skole i Cicero Surf

Vil du slippe for at vælge din skole, hver gang du skal bruge Cicero Surf, så kan du linke direkte, hvis du erstatter 661515 i linket neden for med din skoles biblioteksnummer.

https://surf.cicero-suite.com/institution/DK-661515

Du kan finde biblioteksnummeret på login-skærmen i den administrative klient (LMS)

Åbn linket i din browser og føj den til Favoritter. Genvejen Alt + Z åbner menuen Føj til favoritter i Internet Explorer.

Du kan også browse dig frem til din skole på https://surf.cicero-suite.com/. Når du har fundet din skole, åbner du menuen Føj til favoritter med genvejen (Alt + Z)

Ønsker du, at Internet Explorer skal starte i Cicero Surf/din skole finder du en vejledning til dette her: https://support.microsoft.com/da-dk/help/17426/windows-internet-explorer-11-change-home-page


Summary: Formiddagen gik blandt andet med en gennemgang af årsrapporten for FBS. Der var en del spørgsmål til økonomien i projektet, og KOMBIT tager til efterretning, at der er behov for at forklare økonomien bedre over for kommunerne. Vi vil snart udsende en uddybende forklaring af det økonomiafsnit, der kan læses i årsrapporten.
Publication Year:2019
Type of Material:Press Release
LanguageEnglish
Date Issued:April 15, 2019
Publisher:KOMBIT
Company:
Company: KOMBIT
Permalink: https://librarytechnology.org/pr/24217/nyhedsbrev-fra-faelles-bibliotekssystem

DocumentID: 24217 views: 133 Created: 2019-04-15 05:50:41 Last Modified: 2024-05-23 06:17:04.