Library Technology Guides

Current News Service and Archive

Press Release: KOMBIT [March 1, 2019]

Nyhedsbrev fra Fælles Bibliotekssystem

Cicero Surf i pilotdrift

Efter planen er Cicero Surf nu i pilotdrift i disse syv kommuner:

  • Herning
  • Aarhus
  • Odense
  • Vejle
  • Sydslesvig
  • Stevns
  • Kolding

Systematic er i kontakt med pilotkommunerne omkring rammer og plan for pilotforløbet. Pilotfasen afsluttes, når de bestilte funktionalitetsudvidelser, som var en forudsætning for opgraderingen af Cicero Web til Cicero Surf er leveret.

Funktionalitetsudvidelserne er:

  • Nummer i reserveringskø, planlagt til release 1.14.0.
  • Bookingkalender og synliggørelse af tilgængelige materialer, planlagt til release 1.14.0.
  • Avanceret søgning, planlagt til release 1.15.0.

Andre kommuner rigtigt i gang til maj

For de mange biblioteker, som ikke er pilotbiblioteker er der aftalt en tremåneders ibrugtagningsperiode.

Den begynder den umiddelbart efter release 1.15.0, når den sidste funktionalitetsudvidelse, Avanceret søgning, er idriftsat og varer tre måneder, hvorefter Cicero Web lukker ned.

KOMBIT opretter en KLIK-opgave for at sikre, at alle PLC'er har taget Cicero Surf i brug inden ibrugtagningsperioden ophører.

Alle biblioteker har adgang i pilotfasen

Det har tidligere været meldt ud, at det var muligt for andre end de nævnte pilotkommuner at tilmelde sig pilotfasen ved at kontakte Systematic, men dette er ikke muligt.

Derimod vil alle PLC'er have adgang Cicero Surf, når pilotfasen går i gang, og det vil samtidig være muligt at anvende Cicero Web og Cicero Surf sideløbende, dvs. at fx bookinger oprettet i Cicero Surf kan ses i Cicero Web og modsat.

Selvom alle PLC'er får adgang til Cicero Surf, når pilotfasen sættes i gang omkring den 19. februar 2019, vil det kun være de udvalgte pilotkommuner, som har adgang til support på Cicero Surf. Andre må vente til Systematic officielt åbner for ibrugtagningsperioden den 7. maj 2019.

På denne måde får PLC'erne mulighed for at blive fortrolige med Cicero Surf allerede inden ibrugtagningsfasen, da Cicero Web og Cicero Surf kan køre sideløbende, og vi håber at mange vil benytte denne mulighed.

Du kan læse mere om Cicero Surf her: Cicero Surf

Brugervejledninger m.m. kan hentes på http://fbsudrulning.dk/vejledninger/

Evt. spørgsmål vedr. adgang for ikke pilotbiblioteker kan sendes til bibsys@kombit.dk (dog ikke supportspørgsmål).

Tilmelding til årsmøde åbent

Årsmødet for FBS finder i år sted i Esbjerg den 10. april 2019 fra kl. 11:00 - 16:00. Som beskrevet i vedtægterne for Fælles Bibliotekssystem (FBS) punkt 9.5 - 9.7 skal årsmødet afholdes hvert år inden den 1. maj.

På årsmødet 2019 vil der blive gjort status for året, der er gået, der vil være indlæg om systemet, og debat om strategien for FBS i årene fremover. Dagsorden vil blive udsendt forud for mødet.

Alle kommuner kan sende to personer til årsmødet og fra KOMBITs side opfordrer vi til, at man sørger for at både folkebibliotek og PLC-området er repræsenteret på beslutningstagerniveau.

Du tilmelder dig via dette link senest den 21. marts 2019.

28 ønsker behandlet af videreudviklingsudvalg

Videreudviklingsudvalget for FBS holdt møde den 8. januar 2019. Hovedpunktet på mødet var en gennemgang af de 27 rapporter i Cicero Statistikmodul, som går under betegnelsen ledelsesrapporter. Det skete med henblik på en kommende workshop, hvor forbedringer til rapporterne skal drøftes. Gennemgangen viste i øvrigt, at de problematikker som blev påpeget på centralbibliotekernes netværksmøde i januar 2017 stadig er aktuelle, samt at enkelte rapporter som fx Udlån i forhold til pris kan udgå til fordel for nye rapporter.

Videreudviklingsudvalget behandlede 28 ændringsønsker til FBS. Deres status på fbsændringsønsker.dk vil snarest blive opdateret.

Roadmap for de kommende seks måneder, hvor fokus er på statistik (ledelsesrapporter) og ØiR, blev forelagt og taget til efterretning.

Videreudviklingsudvalget nåede ikke at behandle punktet Review af ændringsønsker med status "Analyseres" og genoptager derfor mødet i begyndelsen af marts.

Ændring i releaseplan betyder kortere tid mellem hovedreleases

For at skabe en kortere planlægningshorisont og dermed også mulighed for større fleksibilitet ændrer Systematic længden af en hovedrelease (inkrement) fra tre til to måneder.

De næste releases vil komme på følgende datoer:

1.13.1 22.01.2019

1.13.2 05.02.2019

1.13.3 19.02.2019

1.14.0 05.03.2019

1.14.1 19.03.2019

1.14.2 02.04.2019

1.15.0 23.04.2019

Planlagt indhold i releases kan ændre sig, så hold øje med oversigten på KOMBITs hjemmeside.

Seneste ændring er, at opdatering af Cicero Web til Cicero Surf flyttes til 1.15. Ændringerne Ny proces for mellemværende og Generering af plukliste, som dækker flere filialer flyttes fra release 1.14 til 1.15.

God stemning på netværksmøder for PLC

Den 10. og 16. januar 2018 afholdt KOMBIT netværksmøder i henholdsvis Slagelse og Vejle for chefer og medarbejdere på PLC-området.

Vi kan se på evalueringerne fra møderne, at de var en stor succes hos de fleste, og vi forventer derfor at gentage arrangementet næste år. Tak til alle der deltog og ikke mindst tak til Slagelse og Vejle som lagde hus til.

Leif Vindbjærg Nielsen og Bent Sejersens Tips & Tricks fra møderne kan hentes her.

Ændret licensbetaling til Java

Som mange er opmærksomme på har Oracle ændret i deres licenser til Java.

Som konsekvens arbejder Systematic på at sikre at ændringen ikke får omkostningsmæssig betydning i anvendelsen af FBS.

Læs mere i nyhedsbrev fra FBS.

Ændring i vedtægter

Styregruppen for FBS vedtog i december efter en høring hos bibliotekerne, tre ud af fire ændringsforslag om kommunale og ikke-kommunale institutioners tilslutning til FBS (dvs. ikke folkebiblioteker og PLC'er). Den betyder, at der nu i vedtægterne bliver taget stilling til, hvordan disse institutioner kan ophøre med bruge FBS, hvis de ønsker det.

Derudover vedtog styregruppen også forslaget om, at nye ikke-kommunale institutioner ikke kan komme på FBS fremover. Derimod blev der ikke ændret på nye kommunale institutioners mulighed for at blive en del af FBS.

Høringsnotat, der beskriver ændringerne og de indkomne høringssvar, kan findes her. Styregruppen vedtog forslag 1, 3 og 4. De ændrede vedtægter kan ses her.

Ny proces for mellemværender

Inden længe implementeres en ny proces for mellemværender i bibliotekssystemet. Grundtanken bag den nye proces er et ønske om at overdrage ansvaret for opkrævning af mellemværende til kommunens centrale opkrævningsafdeling. Opkrævningsafdelingen har de nødvendige værktøjer og den rette ekspertise til at sikre effektiv opkrævning i langt højere grad end bibliotekerne.

Den præcise dato for idriftsættelse af den nye proces for mellemværende er endnu ikke kendt. Der mangler et par justeringer omkring forældet gæld i bibliotekssystemet og mulighed for at rette prisen på erstatningen inden den afsendes.

Vi forventer dog, at løsningen er klar til idriftsættelse i andet kvartal 2019.

Datoen for idriftsættelsen vil blive meldt ud 30 dage før release. Det er derfor vigtigt, at I allerede nu tager kontakt til kommunens opkrævningsafdeling og får etableret et samarbejde omkring den kommende nye proces, herunder også teksterne i påmindelser, rykkere mv. som fremover udsendes fra debitorsystemet.

KOMBIT har udarbejdet et notat, Ny proces for mellemværender i FBS, som beskriver den nye proces for mellemværende, herunder også hvad I skal være opmærksomme på af opgaver inden idriftsættelsen. Notatet kan hentes her. Desuden kan man finde svar på de oftest stillede spørgsmål om mellemværender i denne FAQ

Systematic stiller allerede nu udkast til skabelon, datamodel og eksempel på den nye saldoopgørelse til rådighed – de kan downloades nedenfor.

Eksempel på ny saldoopgørelse

Skabelon til ny saldoopgørelse

Datamodel til ny saldoopgørelse

I forbindelse med implementeringen af den nye proces for mellemværende, vil der blive oprettet en FAQ, hvor spørgsmål om konkrete arbejdsgange bliver besvaret.

Tilfredshedsmåling

I slutningen af januar og begyndelsen af februar blev årets FBS tilfredshedsmåling gennemført. 925 brugere har besvaret undersøgelsen, som vi nu er i gang med at behandle og analysere. Stor tak til alle de brugere der har givet sig tid til at besvare undersøgelsen og dermed givet os vigtige input at arbejde videre med i arbejdet med at forbedre og udvikle FBS.

Styregruppen for FBS vil blive præsenteret for resultaterne af undersøgelsen på deres møde i slutningen af februar. Her vil de også tale om hvilke konsekvenser der skal drages af undersøgelsen. Herefter vil undersøgelsens resultater blive offentliggjort.

Folkebiblioteksstatistikken 2018

I forbindelse med release 1.13.2 blev det muligt at vælge en tom filial i dropdown for Filialer. Dermed vil rapporten udlaan.txt også inkludere lån, som mangler oplysning om, fra hvilken filial udlånet blev foretaget, dvs. hvor udlånet er foretaget af en sip2-bruger, som ikke indeholder oplysning om filial.

Efter aftale med Danmarks Statistik skal alle kommuner genudtrække rapporten udlaan.txt og indsende den til Danmarks Statistik senest den 25. februar.

Opgaven udsendes til kommunerne som en KLIK-opgave.

Tips & Tricks: Link til bibliografisk post og materialevurdering i (Nyt) Netpunkt

Det er igen muligt at linke direkte fra en bibliografisk post i FBS til posten i Netpunkt.dk og til postens materialevurdering (lektørudtalelse), hvis værdien i Links i bibliografisk post i F7 udskiftes med indholdet i denne fil, Links i bibliografisk post – Nyt Netpunkt.

Åbn filen Links i bibliografisk post – Nyt Netpunkt, kopier indholdet med genvejen Ctrl + C.

Gå til F7 Serveropsætning, Kategori DBC, Parameternavn Links i Bibliografisk post.

Marker indholdet i den nuværende værdi med genvejen Ctrl +A og indsæt den nye værdi med genvejen Ctrl + V, afslut med Gem.

Husk at være logget på Netpunkt, inden I klikker på Netpunkt og Materialevurdering i den bibliografiske post i FBS.

Tak til Rasmus Bruun, tidl. Ballerup Bibliotekerne for udarbejdelse og deling af filen Links i bibliografisk post – Nyt Netpunkt.


Summary: afsluttes, når de bestilte funktionalitetsudvidelser, som var en forudsætning for opgraderingen af Cicero Web til Cicero Surf er leveret.
Publication Year:2019
Type of Material:Press Release
LanguageDanish
Date Issued:March 1, 2019
Publisher:KOMBIT
Company:
Company: KOMBIT
Products: Cicero
Permalink: https://librarytechnology.org/pr/24033/nyhedsbrev-fra-faelles-bibliotekssystem

DocumentID: 24033 views: 104 Created: 2019-03-01 04:33:35 Last Modified: 2023-09-19 22:43:36.