Library Technology Guides

Current News Service and Archive

Press Release: KOMBIT [June 28, 2018]

Nyhedsbrev fra Fælles Bibliotekssystem

Nyhedsbrev fra Fælles Bibliotekssystem

Velkommen til denne måneds nyhedsbrev fra FBS.

I denne måned kan du blandt andet læse en sommerhilsen fra projektleder Jesper Munch Jespersen, blive klogere på hvordan man arbejder med videreudvikling i Systematic og få information om kommende releases.

På grund af sommerferien bliver næste nyhedsbrev udsendt i august. Vi ønsker alle en god sommer.

Velkommen til kommune nr. 98+

I uge 22 tog Hjørring Kommune FBS i brug, og dermed er løsningen nu landsdækkende og implementeringen afsluttet. Det er naturligvis en stor milepæl i FBS-projektet, der hermed er nået, og vi vil gerne endnu engang sige tak til alle kommuner for jeres engagement og store arbejde i forbindelse med FBS.

Når Hjørring Kommune ikke "bare" er kommune nr. 98 på FBS men nr. 98+ skyldes det naturligvis, at Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig også bruger FBS.

Driften fortsat stabil

Ligesom de seneste måneder har driften af FBS maj og juni været stabil og uden nævneværdige problemer.

Det betyder, at vi nu snart kan sætte kryds ved et halvt år med tilfredsstillende tilgængelighed og svartider. Det giver naturligvis tid til at fokusere på forbedringer i løsningen og ro til at skue fremad både i FBS-projektet og i kommunerne, og vi vil selvfølgelig arbejde på, at det fortsætter sådan.

Sommerhilsen fra FBS-projektleder

Jesper Munch Jespersen

Første halvår 2018 i FBS-projektet har været travlt og fokus har blandt andet været at få styr på folkebiblioteksstatistikken for 2016 og 2017. Derudover har vi sammen med videreudviklingsudvalget screenet ændringsønsker på ændringsønskeportalen. Det er rart, at vi er kommet forholdsvist langt med det. Det er ambitionen, at vi inden udgangen af august har givet svar til alle, der sendt ønsker ind til os.

Henover sommeren er der jo valg til styregruppen for Fællesskabet FBS. Det kan man læse mere om længere nede i dette nyhedsbrev. Den nye styregruppe konstitueres på styregruppemødet den 19. september 2018. Vi takker den eksisterende styregruppe for et godt samarbejde og ønsker alle kandidater et godt valg.

I det næste halvår vil vi rette fokus på statistik. Der taler vi dels om statistik på alle data, herunder muligheden for at kommuner kan få adgang til egne data via FBS eller via Bibi-løsningen, og dels forbedringer af de eksisterende ledelsesrapporter i FBS. Derudover arbejder vi mod at overgå til ØiR debitor version 3 i 2019, hvor vi samtidig overvejer at få en række ændringer i den forbindelse med.

Vi er fortsat meget interesserede i at deltage på netværksmøder hos centralbibliotekerne. Du er derfor meget velkommen til at invitere os, hvis du har med planlægningen at gøre. Kom gerne med forslag til tidspunkter i god tid.

Projektet er i juli måned lavt bemandet på grund af ferie. Der bliver kun i begrænset omfang svaret på mails. Vi har dog naturligvis fokus på driften af FBS og følger op på eventuelle spørgsmål, hvis der opstår behov for dette. Vores næste nyhedsbrev udkommer af samme grund ultimo august måned.

Til sidst vil jeg benytte lejligheden til at ønske alle en god sommer.

FBS-informationer om GDPR opdateret

I maj udsendte FBS information vedrørende GDPR til alle bibliotekschefer og kontaktpersoner for FBS. På baggrund af henvendelser fra nogle kommuner, er vi siden blev opmærksomme på nogle unøjagtigheder i notatet, og vi har derfor opdateret det med mindre rettelser.

Der havde dog desværre indsneget sig en enkelt større fejl i det notat, der blev sendt ud. Vi skrev nemlig at lånere, der ikke har været aktive i en periode på tre år automatisk bliver slettet. Her kan man sige, at vi tog glæderne på forskud, da det i dag er sådan at man manuelt skal slette brugere, der ikke er aktive. Imidlertid arbejder FBS-projektet på en hurtig ændring, der gør det muligt for bibliotekerne selv at definere, hvornår en inaktiv låner skal slettes.

Du kan finde det tilrettede notat her.

Muligheden for benytte installationsklient forlænget

Tilbage i marts 2017 blev der lavet en ændring i FBS "CPX0061 Afvikling af Java Webstart" på baggrund af en række henvendelser fra kommunerne. Ændringen blev implementeret, fordi nogle kommunerne oplevede problemer med at starte FBS, da FBS ikke var kompatibel med den Java-version, som kommunen installerede på brugernes PC.

Vi må desværre erkende at heller ikke den nye løsning er problemfri, da en række kommuner har haft problemer med at få den nye installer (.exe) installeret under hensyntagen til kommunernes it-sikkerhedspolitikker. I samarbejde med Systematic er FBS derfor i gang med at finde en bedre løsning. Indtil den kommer har vi foreløbigt valgt at forlænge muligheden for at benytte den gamle installationsklient, så kommunerne fortsat har mulighed for at benytte den "gamle" metode.

Valget til styregruppen for FBS er i gang

I spidsen for Fælles Bibliotekssystem står en styregruppe, som er valgt blandt Fællesskabets medlemmer - landets 98 kommuner samt Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig. Fire af styregruppens otte medlemmer er på valg i 2018, og mange kommuner har allerede afgivet deres stemme.

Det er bibliotekscheferne landet over, der har modtaget de elektroniske stemmesedler, med en opfordring til at afstemme kommunens valg internt før stemmeafgivningen. Kommunerne har indtil den 22. august 2018 til at afgive deres stemme, og resultatet offentliggøres den 24. august 2018.

De valgte medlemmer skal repræsentere fire grupperinger af kommuner, men der er denne gang ikke kampvalg i valggruppe fire - de mindste kommuner. Du kan læse mere om valget, og hvem der stiller op her.

Vedtægtsændring sikrer styregruppedeltagelse fra både skoler og folkebiblioteker

Den 6. juni 2018 mødtes styregruppen for Fællesskabet FBS til sidste møde før sommerferien. På dagsordenen var blandt andet et forslag om en vedtægtsændring. Forslaget var stillet af formand Jørgen Bartholdy fra Skanderborg. Forslaget, som blev vedtaget ensstemmigt, betyder at KL fremover kan indstille et 12. medlem til styregruppen, hvis der blandt de otte kommunale medlemmer ikke er repræsentation fra begge sektorer, det vil sige både folkebiblioteker og skolebiblioteker.

Du kan læse referatet af styregruppemødet her og de nye vedtægter her.

FBS-udvikling – det sker, når et besluttet ønske skal blive til virkelighed

Både flere gange i dette nyhedsbrev og i årsrapporterne for FBS har vi fortalt om, hvordan KOMBIT og videreudviklingsudvalget arbejder med at prioritere ændringsønsker. Men hvad sker der egentlig, når et ændringsønske er blevet besluttet, og Systematic skal til at udvikle ønsker og gøre det til virkelighed?

I FBS-projektet har vi flere gange mødt undren over, at vi ikke mere nøjagtigt kan fortælle, hvornår en specifik ændring kommer i drift. Men når indholdet af en release nogle gange først bliver kendt meget tæt på releasedatoen, skyldes det et ønske om at give brugerne adgang til udviklede funktioner og rettelser, så snart de er klar. Det fortæller Anders Holm, som er senior project manager hos Systematic:

"Vi arbejder agilt og efter metoden ‘continuous delivery', forstået på den måde, at vi planlægger løbende ud fra, hvad der giver mest værdi, og leverer funktionaliteten, når den er færdig – der er jo ikke nogen grund til at have ændringer og fejlrettelser liggende på hylden i 3-6 måneder, hvis de kan skabe værdi hos brugerne nu og her".

Planlægning for tre måneder af gangen

I Systematic sidder der konstant omkring 20 – 25 udviklere og arbejder på Cicero. Udviklerne er samlet i fem teams med hver deres specialer, og hvert team arbejder agilt i projektmetoderne scrum eller kanban. Når arbejdet skal planlægges sker det i perioder – de såkaldte increments – på ca. tre måneder ad gangen, og her bliver der naturligvis taget hensyn til brugernes ønsker.

Anders Holm forklarer:

"I forbindelse med planlægningen af, hvad der skal med i et increment, beder Systematic typisk KOMBIT om at prioritere de ændringsønsker, de ønsker der skal med – sådan så de vigtigste kommer først i perioden. Men da udviklerne og de forskellige teams arbejder med forskellige komponenter og produkter i Cicero, er vi selvfølgelig også nødt til at tage dette med i betragtning, når et increment planlægges."

Hyppige releases giver hurtigere værdi

I løbet af de tre måneder et increment løber vil der være releases hver fjortende dag. Op til hver release kigger Systematic derfor på, hvilke fejlrettelser og ændringer der er klar til release. Hvis funktionaliteten er færdigtestet og godkendt ca. en uge før en release, kommer det typisk med i den pågældende release.

Og ifølge Anders Holm giver det rigtig god mening at arbejde på den måde:

"Erfaringsmæssigt er det den agile arbejdsmetode, koblet med continuos delivery, der giver det bedste flow i udviklingen. På denne her måde skal brugerne ikke vente unødigt på værdiskabende rettelser eller ændringer, og vi øger kvaliteten af både produkterne og vores evne til at deployere dem, fordi vi releaser så ofte."

Gør dine biblioteksstatistikker overskuelige

Det kan være vanskeligt at få et overblik over informationerne i de biblioteksstatistikker, som udtrækkes i Cicero Statistikmodul. Det gælder uanset hvilket format man vælger at få rapporterne leveret i.

Analyseværktøjet Pivottabeller i Excel kan hjælpe dig med at opsummere og præsentere data på en mere overskuelig måde.

Læs mere her

Kommende releases i FBS

Datoerne for de kommende releases i FBS bliver:

1.11.1 07.08. 2018

1.11.2 21.08. 2018

1.11.3 04.09. 2018

1.11.4 18.09. 2018

1.12. 02.10. 2018

Information om indholdet følger i det næste nyhedsbrev. Husk også, at du altid kan følge med i indholdet i planlagte og nyligt overståede releases på FBS' hjemmeside.

Workshop om ØiR debitor version 3

Tirsdag d. 22. maj 2018 afholdt FBS-projektet workshop om ØiR Debitor version 3 med en række repræsentanter fra biblioteker og opkrævningsafdelinger i kommunerne. På workshoppen fremlagde KOMBIT et forslag til en ny proces for mellemværender i FBS. Forslaget blev diskuteret, og der kom mange gode emner og synspunkter frem i lyset.

Den 20. juni 2018 blev der holdt et opfølgende møde, hvor vi blandt andet diskuterede løsningsforslag til de vigtigste emner fra mødet d. 22.: Automatisk opdatering af værger, håndtering af standardpriser og EAN og P-Nummer til virksomhedslånere – her var igen mange gode input, som vi nu tager med til videre behandling. Vi vil fortælle mere om arbejdet og resultaterne i et kommende nyhedsbrev.

Indberetning af folkebiblioteksstatistikken for 2017

Mandag den 11. juni 2018 manglede 16 kommuner endnu at indsende filindberetninger for optællingsåret 2017 til Danmarks Statistik. KOMBIT skal på vegne af Danmarks Statistik opfordre de resterende bibliotekerne til at få indberettet data hurtigst muligt.

Danmarks Statistik har i denne måned udsendt information til folkebibliotekerne om online indberetning af øvrige data for 2017 på virk.dk. Fristen for online indberetning på virk.dk er 28. juni 2018.


Summary: I denne måned kan du blandt andet læse en sommerhilsen fra projektleder Jesper Munch Jespersen, blive klogere på hvordan man arbejder med videreudvikling i Systematic og få information om kommende releases.
Publication Year:2018
Type of Material:Press Release
LanguageDanish
Date Issued:June 28, 2018
Publisher:KOMBIT
Company:
Company: KOMBIT
Products: Fælles Bibliotekssystem
Cicero
Permalink: https://librarytechnology.org/pr/23593/nyhedsbrev-fra-faelles-bibliotekssystem

LTG Bibliography Record number: 23593. Created: 2018-06-28 15:48:30; Last Modified: 2022-06-03 13:53:07.