Library Technology Guides

Current News Service and Archive

Press Release: KOMBIT [April 13, 2018]

Nyhedsbrev fra Fælles Bibliotekssystem

Nyhedsbrev fra Fælles Bibliotekssystem

Velkommen til denne måneds nyhedsbrev fra FBS.

I denne måned har vi blandt andet nyt om kommende releases og om økonomiintegrationerne. Der er også nyt om det kommende valg til styregruppen, og om årsmødet der blev holdt den 11. april 2018.

Velkommen til Sønderborg Kommune

I den seneste uge er Sønderborg kommet med i FBS-familien. Sønderborg er dermed blevet kommune nr. 97 på FBS - og et stort velkommen skal lyde til jer.

I uge 22 bliver det bibliotekerne i Hjørring, der kaster sig ud i FBS. Dermed er udrulningssporet lukket, og alle kommuner samt Sydslesvig har taget løsningen i brug.

Fin drift på FBS i marts

Efter udfordringerne omkring årsskiftet ser det nu ud til at de seneste måneders arbejde med at forbedre driften af FBS har båret frugt. Vi oplever således nu et væsentligt mere stabilt system.

FBS har fungeret upåklageligt i februar og marts med fuld tilgængelighed og de indtil nu bedste svartider. Nu skuer vi fremad og forventer ro på driften og som konsekvens mere tid til at fokusere på forbedringsønsker.

Den 11. april 2018 afholdt FBS årsmøde i Vejle. Mødet skal ifølge vedtægterne for FBS afholdes hvert år senest den 1. maj. På årets møde var der udover beretning og fremlæggelse af årsrapporten også indlæg fra Bethine Gregersen fra Kolding Bibliotekerne og fra DBC og Systematic. Ca. 100 mennesker deltog i mødet, og vi i FBS-teamet og styregruppen fik mange gode spørgsmål og kommentarer med hjem, som vi naturligvis inddrager i det fremtidige arbejde med løsningen.

Et af spørgsmålene gik i øvrigt på, hvor mange fra skoler/PLC'er, der havde besvaret årets brugertilfredshedsundersøgelse. Det kunne vi ikke på stående fod besvare på mødet, men tallet er, at 452 eller ca. 35 % af, de der har gennemført undersøgelsen, har angivet, at de kommer fra en skole eller PLC.

Du kan se alle præsentationer fra årsmødet her.

Her finder du årsrapporten for FBS 2017.

Nye ændringer på vej i FBS

I løbet af de kommende måneder vil der ske en del ændringer og rettelser til FBS. De kommende releases vil blive leveret på følgende datoer:

Release Release dato

1.10.1 24.04.2018

1.10.2 08.05.2018

1.10.3 22.05.2018

1.10.4 12.06.2018

1.11.0 26.06.2018

Blandt de større ting, der vil være med i de kommende releases er:

. Mulighed for at få navn og klassebetegnelse (lånergrupper) på reservationsnoter og øvrige printskabeloner, som indeholder information om en låner. Vær opmærksom på, at folkebiblioteker og PLC'er, som har selvafhentning af reserveret materiale ikke må påføre navn på afhentningsnoten jf. databeskyttelsesforordningen.

. Opdatering af Moreinfo til version 2.11. Forbedrede svartider, når FBS og Cicero Web indhenter forsider til bibliografiske poster.

. Afvikling af Java Webstart. Java Webstart afvikles til fordel for at lade en version af Java følge med i distributionen af FBS-klienten, uafhængigt af den installerede Java på arbejdsstationen. Hermed bliver det muligt at styre den version af Java, som FBS afvikles på, uden at skulle involvere it-afdelingerne i kommunerne. Når Java distribueres med FBS-klienten vil Java kunne opdateres med jævne mellemrum efter passende kvalitetssikring. Samtidig vil it-afdelingerne i kommunerne frit kunne opdatere den Java, som arbejdsstationerne benytter i browsere, og derved undgå sikkerhedsproblemer. En afvikling af Java Webstart vil give en mere stabil platform til FBS og opfylde it-afdelingernes krav til sikkerhed i forbindelse med anvendelse af applikationer, som benytter Java. Samtidig vil brugerne af FBS opnå en hurtigere opstart af FBS.

. Rettighedsstyring. Der etableres mulighed for at styre personalets adgang til lånerinformation baseret på låners tilhørsfilial.

. Debitorintegration - Håndtering af eksisterende mellemværender. Sikrer, at allerede fremsendte mellemværender til debitorsystemet ikke genfremsendes, når debitorintegrationen tages i brug.

. Udvidelse af standardvisningsformatet for bibliografiske poster i FBS LMS. Tilføjelse af klikbare lix- og letal og klikbare ukontrollerede emneord i standardvisningsformatet for bibliografiske poster.

. Genbrug af information i systemet. Med brug af tastaturkombination bliver det muligt at trække en låner, et materiale eller en bibliografisk post med over i en relevant fane.

. Mulighed for at knytte note til reservationer. I LMS bliver det muligt at oprette, redigere og slette en note på en reservering (reservationsnote).

. Opdatering af integrationer mod DBC service. Opdatering af webservicen OpenAgency til version 2.34 og opdatering af webservicen OrderReceipt til 1.3.

Valg til styregruppen for FBS

Styregruppen for Fællesskabet FBS består af otte medlemmer, der er valgt blandt de tilsluttede kommuner. Fire af disse medlemmer samt alle otte suppleanter er på valg i 2018, og hvis du kunne tænke dig at stille op til valget, er det nu, du skal melde dit kandidatur. Vi har tidligere meldt ud, at deadlinen for at melde sig var fredag den 13. april 2018, men vi har nu besluttet at udvide deadlinen til den 26. april 2018. Du stiller op ved at sende en mail til bibsys@kombit.dk

Selve valget vil finde sted i løbet af sommeren, og den nye styregruppe skal mødes første gang til styregruppemødet i september. Hver kommune kan opstille én kandidat, og ved valget har hver kommune én stemme. Du kan læse mere om valget og styregruppen her eller i FBS årsrapporten for 2017.

Nyt fra videreudviklingsudvalget

Videreudviklingsudvalget mødtes den 8. marts og gennemgik 135 ændringsønsker til FBS, primært inden for områderne fjernlån og materialeflow (kassation, transit, borte med flere).

55 ændringsønsker blev accepteret til videre analyse, 8 ændringsønsker udsættes til senere eller er allerede undervejs, og 72 ændringsønsker blev afvist.

KOMBIT er i færd med at opdatere status på de 135 ændringsønsker på fbsændringsønsker.dk og udsende mails til rapportørerne af ændringsønskerne.

Læs mere om videreudviklingsudvalget her.

Udfordringer med UNI-Login-data

Det er i øjeblikket ikke muligt at importere UNI Login data fra STIL i FBS.

Problemet skyldes, at den webservice, FBS har hidtil anvendt, er blevet lukket ned og erstattet af en ny version (WS17 v3).

Det har desværre ikke været muligt at få STIL til at holde den tidligere version kørende, indtil vi har fået lavet de nødvendige ændringer i FBS.

Vi er i gang med at opgradere FBS til at kunne håndtere den gældende version af webservicen WS17. Dato for idriftsættelsen af denne ændring i FBS er endnu ikke fastsat.

Bliv klogere på økonomiintegrationer med ny guide

Som tidligere nævnt er det nu muligt for alle kommuner, der anvender KMD OPUS, EG ØS eller Fujitsu Prisme at implementere integration til faktura- og debitor.

I den forbindelse har KOMBIT publiceret en trinvis guide til, hvordan kommunen kommer i gang med opgaven. Du finder den trinvise guide og den blanket, der skal udfyldes her: https://www.kombit.dk/bibliotek-drejeboger

Fakturaintegrationen er taget i brug for flere kommuner – hvorimod debitor for nuværende kun kan opsættes, men ikke tages i brug før der er sket en ændring i FBS, der sikrer håndteringer af mellemværender, når integrationen tages i brug.

Hvad betyder det?

Som det er i dag, kan kommuner have overført mellemværende manuelt over til kommunens debitorløsning. Hvis kommunen aktiverer debitorintegrationen i dag, vil alle mellemværender der ligger i FBS blive overført, hvilket kan betyde at samme mellemværende oprettes flere gange i debitor. For at undgå dette har KOMBIT bestilt en ændring i FBS, der sikrer, at dette ikke sker. Opgaven er nu estimeret af Systematic, og vi forventer at den kommer med en release i 2. kvartal 2018.

I forbindelse med implementering af denne ændring, vil KOMBIT publicere en KLIK-opgave samt en drejebog til kommunens KLIK-brugere, for at sikre koordinering mellem FBS og kommunens økonomiafdeling, da der vil være behov for en række afklaringer, som sikrer den korrekte implementering for netop din kommune. Mere info herom følger via KLIK.

Har du spørgsmål er du velkommen til at skrive til bibsys@kombit.dk

FBS-opgaver vil fremover ligge i KLIK

FBS-teamet i KOMBIT har løbende behov for at udstille kommunespecifikke opgaver til kommunerne.

For at lette processen for både kommuner og FBS, og for at sikre alle kommuner modtager FBS-opgaver, vil FBS-teamet fremover anvende implementeringsværktøjet KLIK. KLIK står for Kommunernes Løsning til Implementering og Koordinering og anvendes også i andre af KOMBITs projekter. I KLIK er opgaver beskrevet i detaljer, og publiceres til kommunens primære kontaktperson, som derefter kan uddelegere opgaven og markere en status for opgaveløsningen.

Blandt de første opgaver på KLIK bliver at opdatere kontaktpersonlister og at få lavet nye databehandleraftaler.

Alle kommuner har nu meldt ind, hvem der skal være vores kontakt på KLIK - tak for det. I denne uge er KLIK-brugere blevet oprettet og har modtaget den første opgave. I næste uge vil alle KLIK-brugere blive inviteret til at tilmelde sig et webinar om brugen af KLIK.

Du kan læse mere om KLIK her.

Tips og tricks - Fremsøgning af bibliografisk post med brug af materialenummer

Det er muligt at fremsøge en bibliografisk post med brug af materialenummer i F2 Cirkulation -> Søg bibliografisk post, hvis du bruger koden bmn=[materialenummer].

Anvender man en søgeprofil Cicero, som inkluderer andet end Bibliotekets katalog og Folkebiblioteker og Nationalbibliografi (alle 870970-poster, til FBS), kan man dog opleve at få vist "mystiske" resultater.

Det gælder fx, hvis man har tilknyttet Comics Plus og Historiens verden til søgeprofilen Cicero.

Men anvender man en standardsøgeprofil, som vist nedenfor, vil søgekoden bmn=[materialenummer] fungere efter hensigten.


Summary: I denne måned har vi blandt andet nyt om kommende releases og om økonomiintegrationerne. Der er også nyt om det kommende valg til styregruppen, og om årsmødet der blev holdt den 11. april 2018.
Publication Year:2018
Type of Material:Press Release
LanguageDanish
Date Issued:April 13, 2018
Publisher:KOMBIT
Company:
Company: KOMBIT
Products: Fælles Bibliotekssystem
Permalink: https://librarytechnology.org/pr/23447/nyhedsbrev-fra-faelles-bibliotekssystem

LTG Bibliography Record number: 23447. Created: 2018-05-03 16:52:50; Last Modified: 2022-06-03 13:56:30.