Library Technology Guides

Current News Service and Archive

Press Release: KOMBIT A/S [February 4, 2014]

Fælles Bibliotekssystem i fremdrift

Efter endt afklaringsfase i november 2013 har en række parallelle hovedaktiviteter i fællesprojektet taget fart. Projektet forventer driftsprøve igangsættes som planlagt i november i år.

Udviklingsaktiviteter

Dantek A/S ekspanderer nu, på baggrund af den veloverståede etape, udviklingsarbejdet. Udviklingen består dels af videreudvikling og færdiggørelse af komponenterne i Dantek Library dels af en fortsat dialog med udvalgte kommuner og integrationsparter.

I første omgang er det i særlig grad den såkaldte præ-pilotkommune, der bliver inddraget. Projektet er glad for at Horsens Kommune har sagt ja til at stå til rådighed som præ-pilotkommune. Hen imod sommerferien og i endnu højere grad efter sommerferien inddrages alle pilotkommunerne yderligere i udviklingsprojektet.

Pilotprojekt igangsat

Projektledelsen har identificeret flere kommuner end oprindeligt antaget til at indgå i pilotprojektet. Projektet forudser en række positive effekter, idet Dantek A/S har bakket op om at udvide kredsen, og at alle de adspurgte kommuner har sagt ja til at gå tidligt i gang.

Pilot kommunerne er: Horsens (præ-pilot kommune), Kolding, Aabenraa, Tårnby, København, Guldborgsund, Vordingborg og Fakse.

Projektledelsen satte sammen med projektets følgegrupper en række mål for rekrutteringen af kommuner til pilotprojektet, og alle disse mål er til fulde blevet indfriet. Det gælder kombinationer af kommunestørrelse og repræsenterede systemer, der skal migreres fra. Desuden er et driftssamarbejde mellem flere kommuner kommet med i pilotprojektet.

Alle kommuner har vist stor forståelse for det synspunkt, at implementeringsprojekterne ude i kommunerne skal organiseres overfor projektledelse og leverandør, således at hvert eneste migrationsprojekt så vidt muligt samles under en koordinerende, lokal projektledelse. Koordineringen mellem Folke- og skolebiblioteker er således en sag der vil blive håndteret lokalt.

De udpegede projektledere og repræsentanter fra kommunale it-funktioner inviteres til et kick off heldagsarrangement i slutningen af februar.

Pilotprojektet skal resultere i udarbejdelsen af en drejebog for migration, der så tidligt som muligt kan stilles til rådighed for de kommuner, der nu skal i gang med at planlægge og forberede egen migration i en af de planlagte to bølger efter pilotprojektet. Se mere herom nedenfor.

Drejebogen består foreløbig af i alt fire dele:

  • Vejledning om organisering lokalt og håndtering af leverandøraftaler.
  • Vejledning om konvertering af data fra kørende system og om oprydning i datagrundlaget forud for konvertering (datavask).
  • Vejledning om forberedelse af ibrugtagningen af det nye system, afprøvning af perifere enheder, tilpasning af lokal it mv.
  • Orientering om Uddannelse og Support.

Forberedelse af udrulning og de to bølger

Projektledelsen planlægger 1. bølge i de kommende måneder. Projektet håber, at op imod halvdelen af de tilsluttede kommuner tager systemet i brug inden udgangen af 2015.

2. bølge tilrettelægges i løbet af 1. halvår 2015, og denne del vedrører migrationerne i 2016.

Beslutningstagere modtager ultimo marts yderligere information om denne plan og får her mulighed for at tilkendegive over for projektledelsen, hvilken plan for tilslutning, de ønsker at lægge.

På en heldagsworkshop i Advisory board fredag d. 31. januar har projektledelsen gennemgået projektets business case. De seneste opdateringer af business case ændrer ikke på, at kommunerne fortsat kan budgettere ud fra en forventning om, at borgerprisen ikke vil overstige kr. 6,-.

Primo marts vil såvel Advisory board som Organisationsfølgegruppen tage en fornyet drøftelse af, hvornår der meldes en endelig pris ud.

Organisationsfølgegruppen er tæt på at færdiggøre sit arbejde med vedtægterne for den permanente driftsorganisation, og i løbet af marts lægges udkastet til vedtægter ud til høring i de tilsluttede kommuner


Summary: Efter endt afklaringsfase i november 2013 har en række parallelle hovedaktiviteter i fællesprojektet taget fart. Projektet forventer driftsprøve igangsættes som planlagt i november i år.
Publication Year:2014
Type of Material:Press Release
LanguageNorwegian
Date Issued:February 4, 2014
Publisher:KOMBIT A/S
Company:
Company: KOMBIT A/S
Permalink: https://librarytechnology.org/pr/18905/faelles-bibliotekssystem-i-fremdrift

LTG Bibliography Record number: 18905. Created: 2014-02-04 14:52:04; Last Modified: 2022-06-03 13:35:29.