libraries.org

A directory of libraries throughout the world


Plymouth, NE. ( Plymouth, Nebraska United States) [Apollo] +

RIT Kosovo. ( Prishtina, Kosovo) [Koha -- LibLime] +

Wolford College. ( Naples, Florida United States) [LibraryWorld] +