libraries.org

A directory of libraries throughout the world


Ho Chi Minh National Academy of Politics and Public Administration. National Academy of Politics and Public Administration Library. Hồ Chí Minh Quốc gia và Học viện Chính trị Hành chính Công ( HaNoi, Vietnam) [web site ]  [Millennium] +

Miraflores, Peru. Biblioteca Ricardo Palma. ( Miraflores, Peru) [web site ]  [online catalog] [ALEPH 500]

Universidad Peruana Unión. Sistema de Bibliotecas de UPeU. ( Ñaña, Peru) [web site ]  [online catalog] [Symphony] +